Preklad botany

Preklad slova botany z angličtiny do slovenčiny:


botany
botanika

Ako použiť slovo botany vo vetách:

“the botany of the Ohio River valley”
“the botany of China”


botany synonymá:

botany
🔄
phytology
🔄
flora
🔄
vegetation

História a aktuálnosť slova botany:

slovo botany


Asociatívne výrazy:

botany
🔄
mycology
🔄
pomology
🔄
palaeobotany
🔄
paleobotany
🔄
algology
🔄
phycology
🔄
pteridology
🔄
browse
🔄
brush
🔄
brushwood
🔄
coppice