Preklad Carihrad

Preklad slova Carihrad zo slovenčiny do angličtiny:


Carihrad
Constantinople
Istanbul

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

Konštantinopol


Preklad slova Carihrad použitý vo vetách:

“at the Istanbul Forum”
“attack in Istanbul this”


Používanie a aktuálnosť prekladu Constantinople:

slovo Constantinople


Používanie a aktuálnosť prekladu Istanbul:

slovo Istanbul