Preklad chastening

Preklad slova chastening z angličtiny do slovenčiny:


chastening
trest
potrestanie


chastening synonymá:

chastening
🔄
correction
🔄
chastisement

História a aktuálnosť slova chastening:

slovo chastening