Preklad dispersal

Preklad slova dispersal z angličtiny do slovenčiny:


dispersal
rozptyľovanie
rozptýlenie
rozptyl
rozosievanie
rozchod


dispersal synonymá:

dispersal
🔄
diffusion
🔄
dispersion
🔄
dissemination

História a aktuálnosť slova dispersal:

slovo dispersal


Asociatívne výrazy:

dispersal
🔄
crop-dusting
🔄
spraying