Preklad financie

Preklad slova financie zo slovenčiny do angličtiny:


financie
exchequer
finance
finances
purse strings
treasure

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

štátna pokladnica
ministerstvo financií
pokladnica
fondy
erár
pokladňa, štátna


Preklad slova financie použitý vo vetách:

“chancellor of the exchequer”
“to the King 's exchequer”
“can we finance the addition to our home?”
“finance projects in accordance”


Používanie a aktuálnosť prekladu exchequer:

slovo exchequer


Používanie a aktuálnosť prekladu finance:

slovo finance