Preklad improvident

Preklad slova improvident z angličtiny do slovenčiny:


improvident
neprezieravý
márnotratný
ľahkomyseľný
neprozreteľný
neobozretný

Ako použiť slovo improvident vo vete:

“the improvident worker saved no money”


improvident synonymá:

improvident
🔄
ill-considered
🔄
ill-judged
🔄
shortsighted

História a aktuálnosť slova improvident:

slovo improvident