Preklad intelektuálne náročný

Preklad slova intelektuálne náročný zo slovenčiny do angličtiny:


intelektuálne náročný
sophisticated

Anglický preklad sophisticated sa používa aj vo význame:

premyslený
dômyselný
rafinovaný
vytríbený
vytríbená
vytríbené
komplikovaný
neprirodzený
chytrácky
skazený
svetácky


sophisticated synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

advanced
🔄
rozšírený
🔄
pokročilý
🔄
povýšený
🔄
zdokonalený
🔄
pokrokový
🔄
vyšší

Preklad slova intelektuálne náročný použitý vo vetách:

“a sophisticated book”
“a sophisticated electronic control system”
“sophisticated equipment necessary for”
“a sophisticated appraisal of the movie”
“the latest and most sophisticated technology”


Používanie a aktuálnosť prekladu sophisticated:

slovo sophisticated