Preklad konské dostihy

Preklad slova konské dostihy zo slovenčiny do angličtiny:


konské dostihy
harness racing
horse race
horse racing
turf

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

klusácke dostihy
konské preteky


Preklad slova konské dostihy použitý vo vete:

“"The election appears now to be a horse race"”


Používanie a aktuálnosť prekladu harness racing:

slovo harness racing


Používanie a aktuálnosť prekladu horse race:

slovo horse race