Preklad lajdáčiť

Preklad slova lajdáčiť zo slovenčiny do angličtiny:


lajdáčiť
mess about


Používanie a aktuálnosť prekladu mess about:

slovo mess about