Preklad liknavosť

Preklad slova liknavosť zo slovenčiny do angličtiny:


liknavosť
slowness
sluggishness

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

pomalosť
pomalý chod
zdĺhavosť
ťažkopádnosť
hlúposť
zaostalosť
oneskorovanie
miernosť
studenosť
nevýbojnosť
pokojnosť


slowness synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

clumsiness
🔄
nemotornosť
🔄
neohrabanosť
🔄
neforemnosť
🔄
ťažkopádnosť
🔄
neelegancia
🔄
netaktnosť
ineptness
🔄
nevhodnosť
ineptitude
🔄
hlúposť
🔄
nemiestnosť
🔄
nevhodnosť
maladroitness
🔄
nemotornosť
🔄
neohrabanosť
🔄
ťažkopádnosť
deliberation
🔄
uvažovanie
🔄
uváženie
🔄
porada
🔄
úvaha
🔄
premýšľanie
deliberateness
🔄
úmyselnosť
🔄
zámernosť
🔄
schválnosť
🔄
rozvážnosť
🔄
uváženosť
retardation
🔄
omeškanie
🔄
oneskorenosť
🔄
spomalenie
🔄
spomaľovanie
🔄
brzdenie
🔄
retardácia
backwardness
🔄
zaostalosť
🔄
ťažkopádnosť
🔄
nesmelosť
🔄
váhavosť
lassitude
🔄
únava
🔄
skleslosť
🔄
malátnosť
🔄
neochota
🔄
nezáujem
languor
🔄
slabosť
🔄
ukonanosť
🔄
unavenosť
🔄
ustatosť
🔄
skleslosť
🔄
apatia
lethargy
🔄
letargia
🔄
apatia
🔄
ľahostajnosť
🔄
netýkavosť
🔄
malátnosť
🔄
tuposť
phlegm
🔄
flegma
🔄
flegmaičnosť
🔄
ľahostajnosť
🔄
flegmatickosť
🔄
hlien
flatness
🔄
plochosť
🔄
plošnosť
🔄
nudnosť
🔄
nezaujímavosť
🔄
všednosť
🔄
monotónnosť

Preklad slova liknavosť použitý vo vetách:

“the general appearance of sluggishness alarmed his friends”
“the sluggishness of the compass in the Arctic cold”
“the sluggishness of the economy”


Používanie a aktuálnosť prekladu slowness:

slovo slowness


Používanie a aktuálnosť prekladu sluggishness:

slovo sluggishness