Preklad magnetický odpor

Preklad slova magnetický odpor zo slovenčiny do angličtiny:


magnetický odpor
reluctance

Anglický preklad reluctance sa používa aj vo význame:

neochota
nechuť
reluktancia
protiúčinok
zdráhanie
odpor
váhanie


reluctance synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

hesitation
🔄
váhanie
🔄
dočasné potlačenie
🔄
pozastavenie
🔄
otáľanie
🔄
zdráhanie
🔄
rozpaky
disinclination
🔄
nechuť
indisposition
🔄
chorľavosť
🔄
nechuť
🔄
odpor
🔄
indisponovanosť
🔄
neochota
🔄
nevoľnosť
hesitancy
🔄
váhavosť
🔄
nerozhodnosť
🔄
okolky

Preklad slova magnetický odpor použitý vo vetách:

“this reluctance, but only”
“with glum reluctance to”
“his reluctance to share”
“reluctance but he nevertheless”
“or reluctance, even when”


Používanie a aktuálnosť prekladu reluctance:

slovo reluctance