Preklad nilpotenčný

Preklad slova nilpotenčný zo slovenčiny do angličtiny:


nilpotenčný
nilpotent


Používanie a aktuálnosť prekladu nilpotent:

slovo nilpotent