Preklad nilpotentný

Preklad slova nilpotentný zo slovenčiny do angličtiny:


nilpotentný
nilpotent


Používanie a aktuálnosť prekladu nilpotent:

slovo nilpotent