Preklad odpariť

Preklad slova odpariť zo slovenčiny do angličtiny:


odpariť
evaporate

Anglický preklad evaporate sa používa aj vo význame:

vypariť
vyparovať
vyparovať sa
odparovať
odparovať sa
zmiznúť
zomrieť
dehydrovať
vytratiť sa
vypariť sa
vyprchať


evaporate synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

disappear
🔄
zmiznúť
🔄
stratiť sa
🔄
miznúť
melt
🔄
roztaviť
🔄
tavenina
🔄
tavba
🔄
rozpustiť
🔄
rozplynúť sa
🔄
zmäknúť
vaporize
🔄
vyparovať sa
🔄
vypariť sa
🔄
vyprchať
🔄
vytekať
🔄
premeniť sa v paru
🔄
rozprašovať

Preklad slova odpariť použitý vo vetách:

“began to evaporate before”
“terrorism will evaporate if”
“to evaporate fruit”
“anger began to evaporate”
“evaporate milk”


Používanie a aktuálnosť prekladu evaporate:

slovo evaporate