Preklad osemveršová strofa

Preklad slova osemveršová strofa zo slovenčiny do angličtiny:


osemveršová strofa
octonary


Používanie a aktuálnosť prekladu octonary:

slovo octonary