Preklad podobný rose

Preklad slova podobný rose zo slovenčiny do angličtiny:


podobný rose
dewy

Anglický preklad dewy sa používa aj vo význame:

rosný
orosený
pokrytý rosou
svieži ako rosa
nevinne dôverčivý
naivný
dôverčivý


dewy synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

bedewed
🔄
orosený

Preklad slova podobný rose použitý vo vetách:

“dewy skin, pale lips”
“into her dewy face”
“the dewy outlook of youth”
“dewy grass in early morning”
“clear, dewy skin, pale”


Používanie a aktuálnosť prekladu dewy:

slovo dewy