Preklad poháňaný

Preklad slova poháňaný zo slovenčiny do angličtiny:


poháňaný
actuated
driven
fuelled
live
powered
propelled

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

riadený


actuated synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

compulsive
🔄
nútiaci
🔄
nútivo naliehavý
🔄
donucovací
🔄
povinný
determined
🔄
zistený
🔄
rozhodný
🔄
odhodlaný
🔄
rázny
🔄
rezolútny
🔄
určený
goaded
🔄
podnietený

Preklad slova poháňaný použitý vo vetách:

“a menu-driven software program”
“an export-driven economic recovery”
“a driven person”
“I had driven into”
“a man actuated by unworthy desired”


Používanie a aktuálnosť prekladu actuated:

slovo actuated


Používanie a aktuálnosť prekladu driven:

slovo driven