Preklad prerastenosť

Preklad slova prerastenosť zo slovenčiny do angličtiny:


prerastenosť
marbling


Používanie a aktuálnosť prekladu marbling:

slovo marbling