Preklad priľahlá oblasť

Preklad slova priľahlá oblasť zo slovenčiny do angličtiny:


priľahlá oblasť
vicinity

Anglický preklad vicinity sa používa aj vo význame:

susedstvo
blízkosť
okolie
blízka príbuznosť
blízke okolie
blízky vzťah
približná výška
oblasť, priľahlá


vicinity synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

neighborhood
🔄
rezidenčná štvrť
neighbourhood
🔄
susedstvo
🔄
okolie
🔄
obvod
🔄
oblasť
🔄
susedia
🔄
blízkosť
locality
🔄
miesto
🔄
oblasť
🔄
miestnosť
🔄
poloha
🔄
umiestenie
🔄
orientačná schopnosť

Preklad slova priľahlá oblasť použitý vo vetách:

“houses priced in the vicinity of $200,000”
“two restaurants in close vicinity”
“the plane crashed in the vicinity of Asheville”


Používanie a aktuálnosť prekladu vicinity:

slovo vicinity