Preklad rádiochémia

Preklad slova rádiochémia zo slovenčiny do angličtiny:


rádiochémia
radiochemistry


Používanie a aktuálnosť prekladu radiochemistry:

slovo radiochemistry