Preklad rahno

Preklad slova rahno zo slovenčiny do angličtiny:


rahno
spar
square yard
yard

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

stožiar
hádka
boxovať
škriepiť sa
sťažeň
nosník
krokva
stožiarový
sťažňový
pästiarsky zápas


Preklad slova rahno použitý vo vete:

“a spar buoy”


Používanie a aktuálnosť prekladu spar:

slovo spar


Používanie a aktuálnosť prekladu square yard:

slovo square yard