Preklad strážni duchovia

Preklad slova strážni duchovia zo slovenčiny do angličtiny:


strážni duchovia
genii


Používanie a aktuálnosť prekladu genii:

slovo genii