Preklad štylistický

Preklad slova štylistický zo slovenčiny do angličtiny:


štylistický
stylistic

Anglický preklad stylistic sa používa aj vo význame:

štylizačný
štylistická
štylistické
štylizačná
štylizačné
štýlový


Preklad slova štylistický použitý vo vete:

“stylistic devices”


Používanie a aktuálnosť prekladu stylistic:

slovo stylistic