Preklad súhlasný

Preklad slova súhlasný zo slovenčiny do angličtiny:


súhlasný
accordant
affirmative
approving
coincidence
coincident
compliant
concordant
concurrent
conformable
congruent
consentaneous
consentient
consistent
consonant
homologic
like
mating
similar
unanimous

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

súhlasiaci


accordant synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

optimistic
🔄
optimistický
favoring
🔄
favorizujúci
affirmatory
🔄
prisvedčujúci
approbatory
🔄
schvaľujúci

Preklad slova súhlasný použitý vo vetách:

“her team will speak for the affirmative”
“an affirmative nod”
“affirmative answer to question”
“affirmative, then on what”
“an affirmative reply”


Používanie a aktuálnosť prekladu accordant:

slovo accordant


Používanie a aktuálnosť prekladu affirmative:

slovo affirmative