Preklad týždeň

Preklad slova týždeň zo slovenčiny do angličtiny:


týždeň
hebdomad
week

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


hebdomad synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

calendar week
🔄
kalendárny týždeň
workweek
🔄
pracovný týždeň

Preklad slova týždeň použitý vo vetách:

“week, and today particularly”
“it rained for a week”
“week in Buenos Aires”
“working a three-day week”
“it was Friday week that we last met”


Používanie a aktuálnosť prekladu hebdomad:

slovo hebdomad


Používanie a aktuálnosť prekladu week:

slovo week