Preklad týždeň

Preklad slova týždeň zo slovenčiny do angličtiny:


týždeň
hebdomad
week

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


hebdomad synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

calendar week
🔄
kalendárny týždeň
workweek
🔄
pracovný týždeň

Preklad slova týždeň použitý vo vetách:

“week, and today particularly”
“commencement week”
“it rained for a week”
“they worked a 40-hour week”
“a week of rain”


Používanie a aktuálnosť prekladu hebdomad:

slovo hebdomad


Používanie a aktuálnosť prekladu week:

slovo week