Preklad uštipačne

Preklad slova uštipačne zo slovenčiny do angličtiny:


uštipačne
derisively
flippantly
mockingly
poignantly
pointedly

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

posmešne
výsmešne


derisively synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

airily
🔄
ľahkomyselne

Preklad slova uštipačne použitý vo vetách:

“laughed derisively ; he knew”
“she said flippantly, as”
“flippantly, meaning that she”
“mind, ' I said flippantly”
“Often ' I said flippantly”


Používanie a aktuálnosť prekladu derisively:

slovo derisively


Používanie a aktuálnosť prekladu flippantly:

slovo flippantly