Preklad uštipačnosť

Preklad slova uštipačnosť zo slovenčiny do angličtiny:


uštipačnosť
diatribe
flippancy
pungency
sarcasm
spitefulness
viciousness

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

útok
invektíva
inzultácia
jedovatá kritika
ironická kritika
jedovatosť


diatribe synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

light-mindedness
🔄
ľahkomyseľnosť
🔄
neviazanosť
🔄
ľahkomyselnosť

Preklad slova uštipačnosť použitý vo vete:

“flippancy served its purpose”


Používanie a aktuálnosť prekladu diatribe:

slovo diatribe


Používanie a aktuálnosť prekladu flippancy:

slovo flippancy