Preklad voliaci

Preklad slova voliaci zo slovenčiny do angličtiny:


voliaci
dial
selector

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

číselník
vytočiť
vytáčať
voliť
ciferník
počítadlo
voliaci kotúč
číselnica
kruhová stupnica
tanier
voľba


dial synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

chooser
🔄
volič
selector switch
🔄
voliaci prepínač
🔄
voliaci spínač
picker
🔄
špic
🔄
krompáč
🔄
špiciak
🔄
želiezko
🔄
oberač
🔄
trepačka

Preklad slova voliaci použitý vo vetách:

“dial a radio station”
“you must take the receiver off the hook before you dial”
“tried to dial down the controversy”
“selector switch, to ensure”
“dial a telephone number”


Používanie a aktuálnosť prekladu dial:

slovo dial


Používanie a aktuálnosť prekladu selector:

slovo selector