Preklad vypudenie

Preklad slova vypudenie zo slovenčiny do angličtiny:


vypudenie
dislodgment
ejection
expulsion
ousting

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


dislodgment synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

projection
🔄
navrhovanie
🔄
projektovanie
🔄
projekt
🔄
návrh
🔄
premietanie
🔄
premietnutie
exclusion
🔄
vylúčenie
🔄
výlučnosť
🔄
odopretie prijatia
🔄
odopretie vstupu
🔄
negácia
🔄
negácia implikácie
riddance
🔄
zbavenie
🔄
zbavenie sa
🔄
oslobodenie
🔄
odstránenie

Preklad slova vypudenie použitý vo vete:

“the ejection of troublemakers by the police”


Používanie a aktuálnosť prekladu dislodgment:

slovo dislodgment


Používanie a aktuálnosť prekladu ejection:

slovo ejection