Preklad welfare state

Preklad slova welfare state z angličtiny do slovenčiny:


welfare state
štát blahobytu
štát, sociálny


História a aktuálnosť slova welfare state:

slovo welfare state