Preklad zahusťovač

Preklad slova zahusťovač zo slovenčiny do angličtiny:


zahusťovač
decker
thickener

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

viaczväzkové literárne dielo
loď s viacerými palubami
autobus s viacerými plošinami


decker synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

thickening
🔄
zahustenie
🔄
zahusťovadlo
🔄
zosilňovanie
🔄
zahusťovanie

Preklad slova zahusťovač použitý vo vetách:

“double-decker buses”
“they rode in a double-decker bus”
“a three-decker apartment house”


Používanie a aktuálnosť prekladu decker:

slovo decker


Používanie a aktuálnosť prekladu thickener:

slovo thickener