Preklad ženský

Preklad slova ženský zo slovenčiny do angličtiny:


ženský
feminine
female
petticoated
uxorial
woman
womanish
womanlike
womanly

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


feminine synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

distaff
🔄
žena
🔄
kužeľ
🔄
praslica

Preklad slova ženský použitý vo vetách:

“growth and female employment”
“in her feminine head”
“female hormones”
“alive and, yes, feminine”
“female holly trees bear the berries”


Používanie a aktuálnosť prekladu feminine:

slovo feminine


Používanie a aktuálnosť prekladu female:

slovo female