Preklad ženský

Preklad slova ženský zo slovenčiny do angličtiny:


ženský
feminine
female
petticoated
uxorial
woman
womanish
womanlike
womanly

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


feminine synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

distaff
🔄
žena
🔄
kužeľ
🔄
praslica

Preklad slova ženský použitý vo vetách:

“female fashions”
“female flowers”
“a feminine fashion”
“that is purely feminine”
“feminine voice, perfect for”


Používanie a aktuálnosť prekladu feminine:

slovo feminine


Používanie a aktuálnosť prekladu female:

slovo female