Preklad dispossession

Preklad slova dispossession z angličtiny do slovenčiny:


dispossession
vyvlastnenie
odňatie držby
zbavenie vlastníctva
vypudenie z držby
zbavenie držby
odňatie


dispossession synonymá:

dispossession
🔄
exorcism
🔄
eviction
🔄
legal ouster

História a aktuálnosť slova dispossession:

slovo dispossession


Asociatívne výrazy:

dispossession
🔄
ouster
🔄
actual eviction
🔄
retaliatory eviction