Preklad fanatický

Preklad slova fanatický zo slovenčiny do angličtiny:


fanatický
fanatic
fanatical
phrenetic
ultra

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

fanatik
politický horlivec
náboženský horlivec


fanatic synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

overzealous
🔄
príliš horlivý
rabid
🔄
besný
🔄
zúrivý
🔄
prudký

Preklad slova fanatický použitý vo vetách:

“a fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject”
“some fanatic who had”
“fanatical about his automobile”
“another fanatical Arab who”
“was fanatical about his”


Používanie a aktuálnosť prekladu fanatic:

slovo fanatic


Používanie a aktuálnosť prekladu fanatical:

slovo fanatical