Preklad fanatik

Preklad slova fanatik zo slovenčiny do angličtiny:


fanatik
bigot
fanatic
obsessive
sectarian
sectary
zealot

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

náboženský fanatik
predpojatý
zaujatý
bigotný
prehnane pobožný


bigot synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

overzealous
🔄
príliš horlivý
rabid
🔄
besný
🔄
zúrivý
🔄
prudký
fiend
🔄
diabol
🔄
démon
🔄
zloduch
🔄
eso
🔄
diabol v ľudskej podobe
🔄
posadnutý
fanatical
🔄
fanatický
🔄
blúznivý

Preklad slova fanatik použitý vo vetách:

“to some fanatic who”
“some fanatic who had”
“a jazz fanatic”
“a fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject”
“religious fanatic who attended”


Používanie a aktuálnosť prekladu bigot:

slovo bigot


Používanie a aktuálnosť prekladu fanatic:

slovo fanatic