Preklad nepochopiteľnosť

Preklad slova nepochopiteľnosť zo slovenčiny do angličtiny:


nepochopiteľnosť
inconceivability


Používanie a aktuálnosť prekladu inconceivability:

slovo inconceivability