Preklad obsluhujúca osoba

Preklad slova obsluhujúca osoba zo slovenčiny do angličtiny:


obsluhujúca osoba
attendant
waiter

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

obsluhujúci
obsluha
obsluhovač
spoločník
manipulant
uvádzač
zriadenec
operátor
spojovateľka
účastník
sluha


attendant synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

concomitant
🔄
sprievodný jav
🔄
sprievodný
incidental
🔄
náhodný
🔄
vedľajší
🔄
sprievodný
🔄
príležitostný
🔄
neplánovaný
🔄
súvisiaci
attending
🔄
prítomný
🔄
navštevovanie
tender
🔄
útly
🔄
nežný
🔄
mäkký
🔄
splátka
🔄
slabý
🔄
krehký
attender
🔄
návštevník
accompaniment
🔄
sprievod
🔄
sprievodný jav
🔄
sprievodný znak
co-occurrence
🔄
súčasný výskyt
server
🔄
hlavný počítač
🔄
sluha
🔄
spoločne zdieľaný počítač

Preklad slova obsluhujúca osoba použitý vo vetách:

“attendant social and economic”
“the fake attendant, just”
“attendant circumstances”
“flight attendant I 've ever”
“ships and attendant sailors”


Používanie a aktuálnosť prekladu attendant:

slovo attendant


Používanie a aktuálnosť prekladu waiter:

slovo waiter