Preklad outdistance

Preklad slova outdistance z angličtiny do slovenčiny:


outdistance
predbehnúť
predísť
predstihnúť

Ako použiť slovo outdistance vo vete:

“tried to outdistance him”


outdistance synonymá:

outdistance
🔄
outstrip
🔄
distance

História a aktuálnosť slova outdistance:

slovo outdistance