Preklad polovysychavá

Preklad slova polovysychavá zo slovenčiny do angličtiny:


polovysychavá
semi-dry

Anglický preklad semi-dry sa používa aj vo význame:

polovysychavý
polovysychavé


Preklad slova polovysychavá použitý vo vete:

“swabbing left the deck semi-dry but still slippery”