Preklad pomníkový

Preklad slova pomníkový zo slovenčiny do angličtiny:


pomníkový
monument
monumental

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

pamätník
pomník
pamiatka
pamätihodnosť
monumentálne dielo
národná pamiatka
chránená krajinná oblasť
pomníková
pomníkové


monument synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

repository
🔄
schránka
🔄
sklady
🔄
pohrebisko
🔄
dôverník
🔄
nálezisko
🔄
skriňa
massive
🔄
masívny
🔄
masový
🔄
obrovský
🔄
dôkladný
🔄
pevný
🔄
silný
monolithic
🔄
monolitický
🔄
monolitový
🔄
monolitný
🔄
jednoliaty
🔄
kolosálny
🔄
obrovský

Preklad slova pomníkový použitý vo vetách:

“monumental tombs that line”
“the use of the arch in monumental architecture”
“a monumental scale”
“einstein's monumental contributions to physics”
“something as monumental as”


Používanie a aktuálnosť prekladu monument:

slovo monument


Používanie a aktuálnosť prekladu monumental:

slovo monumental