Preklad zaistený dlhopis

Preklad slova zaistený dlhopis zo slovenčiny do angličtiny:


zaistený dlhopis
secured bond


Používanie a aktuálnosť prekladu secured bond:

slovo secured bond